Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Digital literacy สำหรับประชาชนในชุมชน (วัยผู้สูงอายุ)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร มีกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Digital literacy สำหรับประชาชนในชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาทักษะ Digital literacy สำหรับประชาชนในชุมชน (วัยผู้สูงอายุ) ในระหว่างวันที่ 18 , 19 , 23 ,24 ,30 เมษายน 2567 และ 1,7,8 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัทธกาญจน์ กุยแก้ว อาจารย์เสาวลักษ์ คำถา อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง ซึ่งมีการอบรมบรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังต่อไปนี้ 1.ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Literacy) 2.การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 3.สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) เพื่อให้วัยผู้สูงอายุมีความความรู้ ในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การรู้เท่าทันภ้ยสังคมที่มาในรูปแบบของสื่อโซเซียล และการสร้างสุขภาพที่ดีในยุคดิจิทัล

Loading