Back

สายตรงผู้อำนวยการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว

ข้อความทั้งหมดที่ท่านได้ในเสนอผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนลยีสารสนเทศนี้จะเป็นความลับและจะไม่มีผลใด ๆ กับท่าน ข้อความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอย่างยิ่งจะได้นำ ความคิดเห็นของท่านไปแก้ไขปรับปรุง เพื่อประโยชน์ของทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ไม่ควร เสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
  • ไม่ควร เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความเสียหาย
  • ไม่ควร เสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
  • ไม่ควร ใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้น ๆ