Back

คำถามที่พบบ่อย

 • อาจารย์ จำนวน 20 เล่ม 120 วัน
 • บุคลากร จำนวน 7 เล่ม 14 วัน
 • นักศึกษาจำนวน 7 เล่ม 7 วัน
 • สามารถสืบค้นได้ที่ UC-TAL
 • ติดต่อเคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน
 • สามารถเข้าใช้บริการได้ โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนประตูทางเข้า ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือ
 • สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 แผ่น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
 • เปิดให้บริการช่วงเปิด – ปิดภาคเรียน
 • จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ 08:30 – 16:30 น.
 • เวลายืม 8:30 – 16:20 น.
 • เวลาคืน 8:30 – 16:20 น.
 • ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำหนด
 • คำถามทั่วไป

 • Google Mail เข้าใช้บริการที่ www.gmail.com
  รูปแบบอีเมล์สำหรับบุคลากร : watchara.t@sskru.ac.th
  รูปแบบอีเมล์สำหรับนักศึกษา : stuรหัสนักศึกษา 10 หลัก@sskru.ac.th

 • Microsoft365 Mail เข้าใช้บริการที่ https://www.office.com
  รูปแบบอีเมล์สำหรับบุคลากร : watchara.t@365.sskru.ac.th
  รูปแบบอีเมล์สำหรับนักศึกษา : stuรหัสนักศึกษา 10 หลัก@365.sskru.ac.th

 • เป็นวิธีการในการยืนยันตัวตน โดยใช้การยืนยันตัวตนหลายอย่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะนิยมใช้วิธีการในการยืนยันตัวตน ดังนี้
 • ข้อมูลที่คุณรู้(Something you aknow) เช่น รหัสผ่าน
 • ข้อมูลที่คุณมี(Something you have) เช่น บัตร หรือ รหัสที่ได้จากโปรแกรมยืนยันตัวตน (Microsoft Authenticator) บนเครื่องโทรศัพท์
 • ข้อมูลที่คุณเป็น (Something you are) เช่น ลายนิ้วมือ หรือ หน้าของผู้ใช้งาน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น จึงควรมีวิธีการยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 รูปแบบ เช่น รหัสผ่าน และจากโปรแกรมยืนยันตัวตน
  คู่มือยืนยันตัวตน