Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายวัณณุวรรธร์ พิรมรัมย์ บรรณารักษ์ หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Canva

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายวัณณุวรรธร์ พิรมรัมย์ บรรณารักษ์ หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Canva ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (การใช้โปรแกรม Canva และ CapCut เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะคอมพิวเตอร์และด้าน IT สำหรับ นักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7303 อาคารเรียนรวมพัชรกิติยาภา

Loading