Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมเเพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัลในโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ)

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมเเพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัลในโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 และวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษ์ คำถา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มาร่วมวิพากษ์หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการพัฒนา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสื่อนวัตกรรมฯ ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน​ข้อมูล​และพูดคุยหารือร่วมกัน

Loading