Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมเเพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัลในโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมเเพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัลในโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 และวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรธิดา ประสาร อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน สังกัดคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมให้ข้อมูลการจัดทำหลักสูตรเเละข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมฯ ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน​ข้อมูล​และพูดคุยหารือร่วมกัน

Loading