Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษ์ คำถา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ โดยแนะนำ การใช้งานอุปรกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นพี่เลี้ยง ในการลงพื้นที่โครงการดิจิทัลชุมชน โ

Loading