Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อสุขภาพดียุคดิจิทัล

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อสุขภาพดียุคดิจิทัล ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม การเป็นพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่โครงการดิจิทัลชุมชน

Loading