Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อดิจิทัลคอมเมิร์ซ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ว่าที่ร้อยที่ตรีหญิงลัทธกาญจน์ กุยแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ดิจิทัลคอมเมิร์ซ ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ แนะนำการสร้างตลาดออนไลน์ผ่านเเฟลตฟอร์มต่างๆ การถ่ายภาพเพื่อประกอบการขายสินค้า ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่โครงการดิจิทัลชุมชน

Loading