Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ประชุมกำกับติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงร่างองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้วผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมกำกับติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงร่างองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าสู่การประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้คำปรึกษาหารือ และรับผิดชอบ ในเเต่ละกิจกรรมที่จะได้มีการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ

Loading