Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การบริการในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมดังกล่าว

Loading