Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กบ.) ครั้งที่ 3/2567

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กบ.) ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การบริการในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

Loading