Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ประชุมรายงานความคืบหน้าในการนำเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายวัชรา ทองวิเศษ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมรายงานความคืบหน้าในการนำเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ และข้อมูลในการดำเนินธุรกิจในแต่ละท้องถิ่นมาวิเคราะห์และวางแผนการเรียนการสอน การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ และสร้างโอกาสใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ในการจัดการข้อมูล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ต่อไป

Loading