Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ลงพื้นที่ ประเมินศักยภาพ ปัญหา เพื่อใช้ประเมินผลความสามารถด้านทักษะดิจิทัล ของคนชุมชน ในโครงการ : ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจาก นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ผู้นำชุมชน คณะครูบุคลากร และผูัที่เกี่ยวข้อง ในการเเลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ ปัญหา ความต้องการที่ทางชุมชนต้องการให้ เข้าไปพัฒนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีความสามารถ ในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ก้าวสู่ชุมชนต้นแบบด้านดิจิทัลอย่างอย่างทั่วถึงและเท่าเทียบ

Loading