Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ร่วมต้อนรับ การตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ การตรวจเยี่ยม ของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษานางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอว. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ศรีสะเกษ

Loading