Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ร่วมต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยครูปากเซ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางณภาภัช วงศ์เศษ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสุนีย์ หุยวัน บรรณารักษ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยครูปากเซ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมเยี่ยมชมห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading