Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ฉบับปี 2567-2570

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม รองผู้อำนวยการฯ นายไพบูลย์ คำเสียง หัวหน้างานเครือข่ายฯ และนายวัชรา ทองวิเศษ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Loading