Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

โครงการ”การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น (เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน)”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางณภาภัช วงษ์เศษ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายวัชรา ทองวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ในโครงการ”การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อ เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น (เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน)” ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเบกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร) พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นางสาววรรณิดา ดวงมณี หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทราบแนวทางในการพัฒนางานของตนเองเพื่อกำหนด ระดับคำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการจัดทำผลงานทางวิชาการและแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น (พี่ดูแลน้อง) เพื่อนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องต่อไป

Loading