Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (กิจกรรม ปลูกจิตสำนักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อปลูกจิตสำนักคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความเชื่อสัตย์ รวมทั้งมีการเปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบีติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโ ดยได้รับเกียรติจาก ดร.เจษฎา ชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) และเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ในการส่งเสริม ซึ่งมี ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมฟัง การบรรยายพร้อมด้วยบุคลากร

Loading