Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งความสุข สร้างคำนิยมต่อด้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางณภาภัช วงศ์เศษ บรรณารักษ์ชำนาญการ และ นายประกาศิต ซอสันเทียะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งความสุข สร้างคำนิยมต่อด้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเบกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งความสุข สร้างคำนิยมต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต คอรัปชั่น และเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างคำนิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อเป็นต้นแบบ ให้กับเพื่อนร่วมงาน และครอบครัวบรรยายพร้อมด้วยบุคลากร

Loading