Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภท ข้าราชการ (สายปฏิบัติการ) ณ หน่วยเลือกตั้ง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading