Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

กิจกรรม 5 ส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับในสำนัก และเพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งบริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Loading