Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

จัดกิจกรรมลงพื้นที่กิจกรรม ที่ 4 (วัยทำงาน)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร มีกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ (Digital literacy) สำหรับประชาชนในชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาทักษะ Digital literacy สำหรับประชาชนในชุมชน (วัยทำงาน) ในระหว่างช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัทธกาญจน์ กุยแก้ว อาจารย์เสาวลักษ์ คำถา อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง ซึ่งมีการอบรมบรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังต่อไปนี้ 1.ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Literacy) 2.การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 3.สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) เพื่อให้วัยทำงาน มีความความรู้ ในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การรู้เท่าทันภ้ยสังคมที่มาในรูปแบบของสื่อโซเซียล และการสร้างสุขภาพที่ดีในยุคดิจิทัล

Loading