Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การบริการในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมดังกล่าว

Loading