Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ประชุมดำเนินการเร่งรัด กำกับ ติดตาม การใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมดำเนินการเร่งรัด กำกับ ติดตาม การใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Loading