Back
  • gallery

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2567

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวเริงใจ เขียวอ่อน หัวหน้างานวิทยบริการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อนำเสนอร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วย การบริการห้องสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading