Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

ร่วมโครงการประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมปีบทอง อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาประชาชนในชาติให้มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน และต้องสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในการปฏิบัติตามภารกิจเหล่านี้ มหาวิทยาลัยฯจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยฯต่อไป การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้มอบนโยบายและแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรได้รับทราบและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานการทำงานร่วมกัน โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน พร้อมสรุปผลงานและการประสานความร่วมในการทำงานและให้นโยบายแก่บุคลากร นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ การบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ

1.นางณภาภัช วงค์เศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น ในตำเเหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ

2.นายวัชรา ทองวิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่สูงขึ้น ในตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

Loading