Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

กิจกรรมสร้างชุมชนต้นเเบบดิจิทัล (กิจกรรมที่ 6) ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้สู่ชุมชน (กิจกรรมที่ 6) ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ผศ.ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว และร่วมสะท้อนปัญหาหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ ทำการวิเคราะห์สรุปข้อมูล ร่วมกับวิทยากรและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัทธกาญจน์ กุยแก้วอาจารย์เสาวลักษ์ คำถา อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง ได้มาร่วมพูดคุยและสะท้อนปัญหาที่ได้รับทราบจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมา ผลลัพธ์และการประเมินหลักสูตรการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาที่พบในระหว่างการดำเนินหลักสูตร วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

Loading