Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

กิจกรรมสร้างชุมชนต้นเเบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนต้นเเบบดิจิทัล (กิจกรรมที่ 5) ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว และร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และผูัที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัทธกาญจน์ กุยแก้ว อาจารย์เสาวลักษ์ คำถา อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง ซึ่งมีการอบรมบรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องดังต่อไปนี้ 1.ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Literacy) 2.การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 3.สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) เพื่อให้ประชาชน มีความความรู้ ในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การรู้เท่าทันภัยสังคมที่มาในรูปแบบของสื่อ โซเซียล และการสร้างสุขภาพที่ดีในยุคดิจิทัล

Loading