Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

กิจกรรมสุขภาพดียุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้งานวิทยบริการ จัดกิจกรรมสุขภาพดียุคดิจิทัลให้เเก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ อาคารเรียนรวมพัชรกิติยาภา (ห้อง 7208) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

Loading