Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

กิจกรรมสุขภาพดียุคดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้งานวิทยบริการ จัดกิจกรรมสุขภาพดียุคดิจิทัลให้เเก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ อาคารเรียนรวม พัชรกิติยาภา (ห้อง7208) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาโดยมีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

Loading