Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

กิจกรรม “จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์” ณ ห้องกษิรา โรงแรมนครลำดวนเพลส ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมนาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพบปะพูดคุยร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ื โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์ เป็นประธาน ในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ แลงานสานสัมพันธ์ ซึ่งมี ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะทีมงาน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Loading