Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนางลำพึง บัวจันอัฐ หัวหน้าสำนักงานอำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2550 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การบริการในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมดังกล่าว

Loading