Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565-2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนางลำพึง บัวจันอัฐ หัวหน้าสำนักงานอำนวยการฯ และนางสาวเริงใจ เขียวอ่อน หัวหน้างานวิทยบริการ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565-2566 ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิพล ชั้น 3 โรงแรมนครลำดวนเพลส (ศรีพฤทธาลัย) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานในพิธีกล่าวนำและขอพระบรมราชานุญาตเบิกตัวผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565-2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี อ่านรายชื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ตามลำดับชั้นตรา เพื่อเป็นเป็นขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เข้ารับ ประจำปี 2565 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 3 ข ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย และประจำปี 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 6 ข ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 12 ราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบไปด้วยคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติเพื่อแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน

Loading