Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พิธีดังกล่าวประกอบด้วยพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการรับตำแหน่งอธิการบดี โดยมีพระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเชิญพระบรมราชโองการฯ พิธีกล่าวประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณธิคุณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร เพื่อเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหารทุกหน่วยงานภายใน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมพิธีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้แก่อธิการบดี ณ ห้องประชุมปีบทอง ชั้น 3 อาคารคณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading