Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยายเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและร่วมวิพากษ์ทบทวนโครงร่างองค์กรและแผนพัฒนาคุณภาพในระย 3 ปี ร่วมกับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Loading