Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการขอทุนวิจัย”

นางลำพึง บัวจันอัฐ หัวหน้าสำนักอำนวยการฯ และนางนภาภัช วงษ์เศษ บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการขอทุนวิจัย” ณ โรงแรมนครลำดวนเพลส ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการขอทุนวิจัย” ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามผู้จัดโครงการฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาศักยภาพและปัญหาของชุมชนเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยสามารถกำหนดโจทย์วิจัยและมีทักษะในการเขียนข้อเสนอการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ดวนใหญ่ และท่านรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Loading