Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

กิจกรรมสุขภาพดียุคดิจิทัล

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้งานวิทยบริการ จัดกิจกรรมสุขภาพดียุคดิจิทัลให้เเก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ อาคารเรียนรวมพัชรกิติยาภา (ห้อง 7209) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เข้าร่วม กิจกรรมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

Loading