Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

กิจกรรมสุขภาพดียุคดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้งานวิทยบริการ จัดกิจกรรมสุขภาพดียุคดิจิทัลให้เเก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ อาคารเรียนรวม พัชรกิติยาภา (ห้อง 7208) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

Loading