Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ประชุมติดตามความก้าวหน้า และปรับปรุงข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า และปรับปรุงข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ร่วมให้ข้อมูลและปรึกษาหาเเนวทางในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักต่อไป

Loading