Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ร่วมประชุมคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตำแหน่งบริหาร

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตำแหน่งบริหาร ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธุ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 5 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พงศ. 2554 ข้อ 3

Loading