Back
HomeFaculty Detail

Every great mind was once taught by some brilliant teachers.

Meet the Faculty

Adela
Teacher
Lorem ipsum dolor sit ame...
Jane Doe
Professor of Technology
Lorem ipsum dolor sit ame...
Alger
Teacher
Lorem ipsum dolor sit ame...
Angela
Professor
Lorem ipsum dolor sit ame...
Garrick
Professor
Lorem ipsum dolor sit ame...
Aubrey
Designer
Lorem ipsum dolor sit ame...
Kelsey
Professor
Lorem ipsum dolor sit ame...
Bernice
Lecturer
Lorem ipsum dolor sit ame...
Ethelbert
Teacher
Lorem ipsum dolor sit ame...
Dermot
Lecturer
Lorem ipsum dolor sit ame...
Lagan
Lecturer
Lorem ipsum dolor sit ame...
Celina
Professor
Lorem ipsum dolor sit ame...

News

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายวัณณุวรรธร์ พิรมรัมย์ บรรณารักษ์ หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Canva

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางลำพึง บัวจันอัฐ หัวหน้าสำนักงานอำนวยการฯ นางสาววรรณิดา ดวงมณี หัวหน้างานบริหารทั่วไป และนายศิราวุธ สงวนสิน ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมรับฟังชี้เเจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีฯ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์” น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9